Stanovy spolku Spona, z. s.

Čl. I        Úvodní ustanovení

Název spolku:                                  Spona, z. s.    (dále též „spolek“)

Sídlo:                                                 Suchý Důl č.p. 145 , 549 62 Suchý Důl

Přidělené IČ:                                    27058603

 

Čl. II       Účel spolku

Účelem spolku je usilovat o ochranu kulturního, historického a přírodního bohatství obce Suchý Důl a vyvíjet činnosti, které budou přispívat k celkovému rozvoji obce ve všech oblastech. Posláním Spolku je přispívat ke kultivaci prostředí, k posilování vztahu k místu bydliště, k vytváření zájmu o okolí, k zapojování občanů do společných aktivit a budování místní pospolitosti.

 

Čl. III     Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., jakožto společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

·        rozvoje kulturního dění a podporou zachování tradic

·        pořádáním kulturních, zájmových, vzdělávacích a společenských aktivit pro děti i dospělé

·        podpory sportovních aktivit

·        environmentálním vzděláváním a osvětou dětí a dospělých

·        propagace obce Suchý Důl, jejího okolí a místních tradic

·        navazování spolupráce s ostatními občanskými sdruženími v regionu, s institucemi doma i v zahraničí, které se věnují podobným úlohám a cílům

 

 

Čl. IV     Členství

1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 15 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.

2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky valná hromada.

3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

4. Dokladem členství je členský průkaz, který je v evidenci spolku.

5. Zánik členství:

a)      vystoupením člena písemným oznámením,

b)      úmrtím člena,

c)      u právnické osoby jejím zrušením,

d)      zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem,

e)      zánikem spolku.

Čl. V      Práva a povinnosti členů

1.      Člen má právo zejména:

a)      účastnit se jednání valné hromady a podílet se na jejím rozhodování hlasováním

b)      podílet se na činnosti spolku,

c)      volit do orgánů spolku,

d)      být volen od 18 let do orgánů spolku,

e)      obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi

 

2.      Člen má povinnost zejména:

a)      dodržovat stanovy spolku,

b)      aktivně se podílet na plnění účelu spolku,

c)      svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku

d)      platit členské příspěvky ve výši stanové valnou hromadou a poplatky za svoji činnost dle pravidel stanovených valnou hromadou

 

 

Čl. VI     Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

a)      valná hromada (jako orgán nejvyšší)

b)      výbor (jako orgán výkonný)

c)      předseda (jako orgán statutární)

 

 

Čl. VII    Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.

2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.

3. Valnou hromadu svolává výbor dle potřeby, nejméně však 1 ročně. Výbor svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně třetina členů spolku.

4. Valná hromada rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

a)      schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,

b)      schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku,

c)      schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,

d)      schvaluje výši členských příspěvků

e)      volí na dobu  5 let členy výboru, předsedu spolku, místopředsedu spolku, tito členové mohou být voleni opakovaně,

f)       rozhoduje o zrušení členství,

g)      rozhoduje o zániku spolku

 

5. Valná hromada také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.

 

6. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina  všech členů. Hlasovací právo členů spolku je rovné. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

 

7. O rozhodnutích přijatých na zasedání valné hromady pořizuje valnou hromadou pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání valné hromady.

 

 

Čl. VIII   Výbor

1. Výbor je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.

2. Výbor má nejméně 5 členů. Jeho členy jsou předseda a místopředseda spolku.

3. Výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.

4. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně 4 krát ročně.

5. Výbor zejména:

a)      koordinuje činnost spolku,

b)      svolává valnou hromadu,

c)      zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady

6. Výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

7. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

 

 

Čl. IX     Předseda

1.      Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech. Jeho funkční období je pětileté. Jedná za spolek samostatně. Předseda je volený valnou hromadou.

 

2.      Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný  člen Výboru

 

3.      Předseda je povinen:

a)      svolávat valnou hromadu

b)      vést řádně agendu valné hromady,

c)      archivovat veškeré zápisy ze zasedání valné hromady

 

 

Čl. X       Zásady hospodaření

1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2. Majetek, který si pořídí spolek ze svých prostředků nebo získá jiným zákonným způsobem je jeho výlučným vlastnictvím.